Fungi > Basidiomycota > Agaricomycetes > Agaricales > Psathyrellaceae

Kleinsporiger Scheibchen-Tintling

(Parasola leiocephalus)

(ehem. Coprinus leiocephalus)

 
 
 
Aufnahmen: 01.09.2006 Traunau bei Traun