Roter Wundklee

(Anthyllis vulneraria ssp. rubriflora)

Aufnahme: 14.04.2017 Hrboki
 
 
Aufnahme: 12.04.2017 Skitača
 
 
 
 
 
 
Aufnahmen: Kanion (Pula), 1. Mai 2005.